Ўз Ру En
×

Илмий-тадқиқот ишларини мувофиқлаштириш бўлими

Мазкур таркибий тузилма 1967 йилда Тошкент олий мак­табининг илмий-ноширлик гуруҳи сифа­тида фаолият бошлаган. 1974 йилда Ил­мий-тадқиқот ва таҳририят-ноширлик бўлими сифатида қайта ташкил этилган. Бўлимга олий мактаб бошлиғининг илмий ишлар бўйича ўринбосари бевосита раҳбар­лик қилган. Худди шу йили ушбу лавозимга юридик фанлар номзоди, профессор Р.Қаю­мов раҳбар этиб тайинланган. Кейинчалик бўлимни юридик фанлар доктори, профес­сор З.Зарипов ва юридик фанлар доктори, профессор Ғ.Абдумажидов бошқарганлар.

 

1994 йили Ички ишлар вазир­лиги Академияси ташкил этилиши билан илмий-тадқиқот ва таҳрири­ят-ноширлик бўлими мустақил ту­зилма сифатида ажратилган. Жамо­ага юридик фанлар номзоди, доцент Б.Зокиров раҳбар этиб тайинланди. 1996 йилда унинг негизида Илмий-тадқиқот бўлими ташкил этилди. Шундан сўнг бў­лим томонидан Академиянинг илмий са­лоҳиятини юксалтириш, илмий-тадқиқот ишларини янги босқичга олиб чиқиш бо­расида салмоқли ишлар амалга оширилди.

 

1996−2004 йиллар мобайнида жа­моани юридик фанлар номзоди Б.Кари­мов, юридик фанлар доктори Т.Саитбаев ва юридик фанлар номзоди, доцент Н. Муҳаммадиев бошқарди.

 

Ўзбекистон Республикаси Вазир­лар Маҳкамасининг 2004 йил 23 сентябр­даги қарори асосида Илмий-тадқиқот бўлими − Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашишдаги долзарб масалалар лойиҳасига айлантирилди.

 

Мазкур қарор билан Лойиҳа зим­масига илмий изланишларнинг устувор йўналишларини белгилаш, тадқиқот­чиларнинг ишларини мувофиқлашти­риш, янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш, илмий ходимлар ҳамда иқтидорли ёшларнинг тадқиқот ишлари натижаларини амали­ётга жорий этиш вазифалари юклатилди.

 

Лойиҳа фаолиятига Академия бо­шлиғининг илмий ишларга масъул ўрин­босари раҳбарлик қилди. Лойиҳани ўтган йиллар мобайнида юридик фанлар номзо­ди, доцент У.Мамадалиев, юридик фанлар доктори Т.Саитбаев, юридик фанлар ном­зоди, доцент Н.Исмоилов ва юридик фан­лар доктори А.Отажонов бошқардилар.

 

Ўзбекистон Республикаси Прези­дентининг 2017 йил 16 августдаги «Ички ишлар органлари ходимларини тайёр­лаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оши­риш тизимини тубдан такомиллашти­риш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қа­рорига мувофиқ, Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашишдаги долзарб масалалар лойиҳаси негизида илмий-тадқиқот ишларини муво­фиқлаштириш бўлими ташкил этилди.

 

Бўлимга қуйидаги вазифалар юклатилган:

  • ички ишлар органлари фаолияти­нинг самарадорлиги ҳамда улар фаоли­ятидаги илғор тажрибалар, ҳозирги за­мон фан ва техникаси эришган ютуқлар­га мувофиқ кадрлар тайёрлашнинг си­фат даражасини оширишга қаратилган ҳуқуқий, ташкилий, техник ва ахборот муаммоларини ҳал этиш;
  • ички ишлар органлари фаолия­тининг концептуал асослари, самарали шакл ва усулларини ишлаб чиқиш ҳамда норматив ҳужжатлар лойиҳалари, ўқув ва методик адабиётлар, шунингдек ички ишлар органлари фаолиятини такомил­лаштириш билан боғлиқ таҳлилий ма­териаллар ва таклифларни тайёрлашга қаратилган илмий-тадқиқот ишлари, яъни илмий маҳсулот яратишни ташки­лий-методик жиҳатдан таъминлаш;
  • ички ишлар органларининг жамо­ат хавфсизлигини таъминлаш ва жи­ноятчиликка қарши курашиш фаоли­ятини такомиллаштириш мақсадида белгиланган йўналишларга мувофиқ илмий-тадқиқот фаолиятини ривожлантириш концепциясини белгилаш;
  • Академиянинг илмий-тадқиқот фаолияти ҳолатини ва ривожланиш ис­тиқболларини таҳлил қилиш, уларни такомиллаштириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш ҳамда илмий-тадқиқотлар­ни мувофиқлаштириш, долзарб муам­молар ва уларнинг ечими учун зарур ре­сурслар бўйича қарорлар тайёрлаш;
  • Академия кафедралари ва циклла­рида, шунингдек Ўзбекистон Республи- каси ИИВ тизимига кирувчи ва бошқа олий ўқув юртлари билан ҳамкорлик­да олиб бориладиган илмий-тадқиқот ишларини мувофиқлаштириш, илм-фаннинг замонавий натижаларини ёритувчи монографиялар, дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва илмий-оммабоп китобларни нашрга тайёрлаш ва ўқув жараёнига жорий қилиш.

 

 

Бўлим томонидан республика ва халқаро миқёсдаги семинарлар, конфе­ренциялар ҳамда давра суҳбатлари ўтка­зилиб, инновацион илмий-техник лойиҳалар танловлари ташкил этилмоқда. 

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech